Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Pojezierza Drawskiego

Wciąż niezadeptane i nie do końca odkryte przez turystów Pojezierze Drawskie jest perłą Pomorza Zachodniego. Jego malownicze krajobrazy, czyste i pełne ryb jeziora są rajem nie tylko dla mieszkańców, ale i odwiedzających rejon turystów i miłośników przyrody.

W celu podejmowania działań związanych z ochroną przyrody i zachowaniem naturalnego charakteru naszej „Małej Ojczyzny” My mieszkańcy tego regionu postanawiamy założyć niniejsze Stowarzyszenie.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Pojezierza Drawskiego.
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Pojezierza Drawskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (D.U. nr 79 z 2001r ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Osobami tymi mogą być także członkowie stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa Stowarzyszenia i znak graficzny stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś LUBIESZEWO (w Gminie Złocieniec).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Drawskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 • ochrona krajobrazu, ładu przestrzennego i estetyki otoczenia
 • ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • świadomość ekologiczna społeczeństwa
 • zrównoważony rozwój gospodarczy (nieuciążliwa dla środowiska przedsiębiorczość)
 • niezależność energetyczna mieszkańców – odnawialne źródła energii w skali mikro.
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa.
 • propagowanie zdrowego stylu życia

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych, prawnych oraz instytucji w formie: darowizn, dotacji i grantów.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego.
 3. Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną przyrody i zwierząt.
 4. Zlecanie prac badawczych, ekspertyz, ocen i opinii dotyczących wpływu planowanych przedsięwzięć na przyrodę, krajobraz i warunki życia mieszkańców.
 5. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych i samorządu terytorialnego, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, które mogą mieć wpływ na środowisko, krajobraz i warunki życia mieszkańców.
 6. Organizowanie akcji protestacyjnych w przypadku sprzeciwu mieszkańców, które mają odzwierciedlenie w celach Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie imprez turystycznych, integracyjnych, festynów, rajdów pieszych i rowerowych służących propagowaniem zdrowego stylu życia, wypoczynku i rekreacji.
 8. Organizację zawodów i zajęć sportowych, turniejów, szkoleń, obozów sportowych itp.
 9. Finansowanie, współfinansowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z tworzeniem bądź rozbudową infrastruktury: sportowej, turystycznej i rekreacyjnej takiej jak: boiska, place zabaw, plaże wiejskie, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty widokowe, ścieżki edukacyjne itp.
 10. Finansowanie, współfinansowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów.
 11. Opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów o charakterze informacyjnym.
 12. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych.
 13. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych.
 14. Współpraca ze środkami masowego przekazu dla popierania celów Stowarzyszenia.
 15. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
 16. Organizowanie wolontariatu.
 17. Bezpośrednią pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom starszym i niepełnosprawnym.
 18. Działania edukacyjne, we współpracy z OSP, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i udzielania pierwszej pomocy.
 19. Pomoc finansowa i rzeczowa w doposażeniu jednostek OSP.
 20. Wspieranie działalności świetlic wiejskich oraz pomoc finansowa i rzeczowa w ich doposażeniu.
 21. Pomoc finansowa i rzeczowa związana z działalnością na rzecz zwierząt.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§ 12

 1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
  5. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
  6. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  7. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 18

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw osobowych, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku
  bezczynności Zarządu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
  zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie

Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. dochody z majątku stowarzyszenia
  5. dochody z własnej działalności stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
  podejmuje Zarząd.
 4. Wysokość rocznej składki członkowskiej, do momentu podjęcia innej uchwały, ustala się na kwotę 120 zł/rocznie.

Sposób reprezentacji

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia: w sprawach majątkowych do kwoty 5000 zł. wymagane jest działanie jednego członka zarządu, a w sprawach majątkowych przewyższających tą kwotę obowiązuje reprezentacja dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 12 grudnia 2022 r.